Krzysztof Rutkowski - jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia i pracuję pod superwizją. Ukończyłem roczny Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt i od września 2019 roku kontynuuję naukę w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Odbyłem ośmiomiesięczny staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie. Jako certyfikowany trener Familylab prowadzę seminaria inspirujące dla rodziców oraz wszystkich dorosłych, którym zależy na dobrej relacji z dziećmi.

Moimi najważniejszymi nauczycielami są moje dzieci. Inspirują mnie do szukania odpowiedzi na ważne pytania - o to, kim jestem i czego tak naprawdę chcę dla siebie. Dzięki nim staję się codziennie coraz bardziej sobą.

Prowadzę terapię indywidualną oraz konsultacje rodzicielskie - także po niemiecku, angielsku i francusku.

Telefon: 664 44 98 58

DEUTSCH

Krzysztof Rutkowski - Ich bin Psychotherapeut in Ausbildung und Supervision. Ich studiere am Gestaltinstitut für Integrale Psychotherapie in Krakau. In 2018/2019 habe ich ein 8-monatiges Praktikum im Jugendzentrum für Prävention und Psychotherapie absolviert. Als Familylab-Trainer halte ich Seminare für Eltern und andere Erwachsene, denen gute Beziehungen zu Kindern wichtig sind.

Meine wichtigsten Lehrer sind meine Kinder. Sie inspirieren mich, Antworten auf die wichtigen Fragen zu finden: wer bin ich und was will ich eigentlich. Dank ihnen werde ich jeden Tag ein bisschen mehr ich selbst.

Ich führe Einzeltherapie und Elternberatungen durch - auf polnisch, deutsch, englisch und französisch.

Telefon: +48 664 44 98 58

ENGLISH

Krzysztof Rutkowski - I am a psychotherapist in training and working under supervision. I am a student of the Institute for Integral Gestalt Psychotherapy in Cracow. I did an internship at the Youth Prevention and Psychotherapy Center in Warsaw. As Familylab coach I conduct inspirational seminars for parents and all adults who care about good relationships with children.

My most important teachers are my children. They force me to answer questions about who I am and what I want. Thanks to them I am becoming myself - everyday a little bit more.

I provide individual therapy and parent consultations - in English, Polish, German and French.

Mobile: +48 664 44 98 58

FRANCAIS

Krzysztof Rutkowski - Je suis psychothérapeute pendant la formation. J'ai suivi le programme annuel d'assistance psychologique Gestalt et à partir de septembre 2019, je poursuis mes études à l'Institut de psychothérapie intégrale Gestalt de Cracovie. J'ai effectué un stage au Centre de prévention et de psychothérapie des jeunes. J'exerce des séminaires qui inspirent les parents et tous les adultes soucieux des bonnes relations avec les enfants.

Mes enseignants les plus importants sont mes enfants. Ils me forcent à répondre aux questions difficiles - qui je suis qui ce que je veux? Grâce à eux chaque jour je deviens un peu plus moi.

J'exerce des thérapies individuelles et des consultations parentales - en polonais, allemand, anglais et français.

Téléphone: +48 664 44 98 58